Prof. mr. L.M. (Lieke) Coenraad

Prof. mr. L.M. (Lieke) Coenraad

Lieke

Afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, doctoraal examen Nederlands recht, afstudeerrichtingen civiel recht en straf- en strafprocesrecht (1994). Gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht (2000). Van 1999 tot 2006 universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Van 2006 tot 2011 universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2011 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens werkzaam in het post-academisch onderwijs als docent bij VU Law Academy, SSR en Kluwer Opleidingen. Van 2006 tot 2010 honorair rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam. Sinds 2010 honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam. Van 1999 tot 2006 redactiesecretaris van de Series Civil Procedure in Europe. Medewerker (sinds 2004) en redactielid (sinds 2008) van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. Sinds 2009 medewerker van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Sinds 2010 lid van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten, Vakkamer Burgerlijk Procesrecht, portefeuille Opleiding. Sinds 2010 lid van de Offerhaus Kring. Voornaamste onderzoekterreinen: familierecht, burgerlijk procesrecht, rechtspleging(srecht), rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis.

 

Lijst van publicaties

 

Boeken

Conflictoplossing en scheidingsrecht (Ars Aequi Cahiers Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi 2011

Het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht, dissertatie Rotterdam 2000, Deventer: Gouda Quint 2000, 240 p.

Wetenschappelijke publicaties

met Oderkerk, M. Ontwikkelingen van het internationaal echtscheidingsrecht vanuit Nederlands en Europees perspectief. In: I. Giesen (Ed.), Jubileumbundel Offerhaus-kring 2012.

De toegankelijkheid van de rechtspleging. Nederlandsch Juristenblad, 952-960.

Ouderschapsplan en ontvankelijkheid. Een voorstel voor betere toegang tot en voortgang van de scheidingsprocedure, FJR 2010, p. 41-46

Inleiding: nieuw scheidingsrecht en meer nieuws op stapel’, in: M.V. Antokolskaia, L.M. Coenraad (red.), Het nieuwe scheidingsrecht. Ouderschapsplan, positie van het kind, regierechter en collaborative divorce, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 9-16 (met M.V. Antokolskaia)

‘Het toezichthoudend oog van de rechter ziet in werkelijkheid weinig’. Toets door de rechter van ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant’, in: M.V. Antokolskaia, L.M. Coenraad (red.), Het nieuwe scheidingsrecht. Ouderschapsplan, positie van het kind, regierechter en collaborative divorce, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 81-94

Echtscheiding ingerigt voor het Koningrijk Holland: geluid en tegengeluid, in: J.H.A. Lokin, J.M. Milo, C.H. van Rhee (red.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland, Groningen: Chimaira BV/Stichting Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds 2010, p. 61-72

De ketens van en binnen de Nederlandse rechtspleging, NJB 2010, p. 963-971 (met I. Giesen)

De prikkels tot onderling overleg in het nieuwe echtscheidingprocesrecht, TCR 2009, p. 127-131

Toegang tot de rechtspleging in Nederland anno 2008, NJB 2009, p. 892-900 (met I. Giesen)

Grounds for maintanance obligations between former spouses. Marriage-related diminishing of earning capacity and continuation of marital solidarity: The relevance of dinstinguishing between two grounds for maintenance obligations between former spouses (met M.V. Antokolskaia en H.J. Schulze), Onderzoeksvoorstel, gehonoreerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 2008, 18 p.

Nieuwe fundamenten voor de Nederlandse rechtspleging?, NJB 2008, nr. 16, p. 989-997 (met I. Giesen)

Een behoorlijke klachtbehandeling, Procedurele aspecten van de klachtenregeling, in: C.A. Joustra, R.J.Q. Klomp en P. Wiewel (red.), Beklaagde hoven. Klachtenregeling in de rechterlijke organisatie, Prinsengrachtreeks 2007/2, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 29-52

Het verplicht ouderschapsplan bij beëindiging van formele en informele relaties in rechtsvergelijkend perspectief, FJR 2007, p. 309-314 (met M.V. Antokolskaia)

Joint Parental Responsibilities and Compulsory Arrangements with Regard to Children upon Divorce, in: Wellchi’s Collection of Working Papers, Barcelona: Wellchi Network Wellbeing of Children 2007, 15 p. (met M.V. Antokolskaia)

Kwaliteitsbevordering in de rechtspleging, NJB 2007, nr. 13, p. 784-793 (met I. Giesen)

A parental plan in case of termination of informal relationships? A comparative study, Wellchi Network Wellbeing of Children, Barcelona 2007, 10 p. http://www.ciimu.org/webs/wellchi/publications.htm

Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie, Den Haag/Amsterdam: WODC/VU 2006, 51 p. (met M.V. Antokolskaia)

Gepubliceerd als bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 71 http://www.wodc.nl/onderzoeken/scheiding_van_ongehuwde_ouders__1501_.asp?soort=publicatie&tab=pub

A harmonised divorce mediation procedure in Europe? The desirability and feasibility of harmonising the procedure of divorce mediation, in: M. Martín-Casals/ J. Ribot (Eds), The role of self-determination in the modernisation of family law in Europe, Girona: Documenta Universitaria 2006, p. 15-31

Procederen over het voortgezet ouderschap, Te weinig aandacht voor het procesrecht in het Wetsvoorstel Luchtenveld, in: M.V. Antokolskaia (red.), Herziening van het echtscheidingsrecht. Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet ouderschap, Amsterdam: SWP 2006, p. 69-98

Scheiden: administratief of rechterlijk? Het wetsvoorstel Luchtenveld is nog niet rijp, TCR 2006, p. 1-5

Mediation und die Scheidungsproblematik in den Niederlanden, Analyse einer Diskussion der Scheidungsmediation, FAMPRA.ch (Die Praxis des Familienrechts/La pratique du droit de la famille/La prassi del diritto di famiglia), Heft 2/2005, p. 250-261

Afdoening zonder mondelinge behandeling, Een nieuwe tendens in echtscheidings- en alimentatiezaken, FJR 2004, p. 2-10

Dutch Report on maintenance between former spouses, in: K. Boele-Woelki, B. Braat & I. Sumner (Eds), European Family Law in Action, Volume 2: Maintenance Between Former Spouses, European Family Law Series No. 3, Antwerpen/Groningen: Intersentia 2003, 495 p. (met K. Boele-Woelki en O. Cherednychenko)

Dutch Report on grounds for divorce, in: K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Sumner (Eds), European Family Law in Action, Volume 1: Grounds for Divorce, European Family Law Series No. 2, Antwerpen/Groningen: Intersentia 2003, 466 p. (met K. Boele-Woelki en O. Cherednychenko)

De tien geboden voor de civiele procedure. De algemene voorschriften voor procedures (art. 19-35 Rv), Executief 2002, p. 7-9

Presto ma non troppo. De tempoaanduiding voor de herziene civiele procedure: snel, maar niet te snel, in: A.W. Jongbloed (red.), Beschouwingen over het nieuwe procesrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 21-30

Een wettelijke grondslag voor het beginsel van hoor en wederhoor: art. 1 GW of art. 1.3.1 WV 26 855?, TCR 2001, p. 4-7

Het beginsel van hoor en wederhoor in de Romeinse verstekprocedure, in: C.H. van Rhee, F. Stevens, E. Persoons (red.), Voortschrijdend procesrecht. Een historische verkenning, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2001, p. 111-150

Horen, zien en zwijgen. Hoor en wederhoor tijdens mediation, TMD 2000/4, p. 70-75

Het recht op een contradictoir proces, in: E.H. Hondius e.a. (red.), Liber amicorum Paul Meijknecht. Van Nederlands naar Europees procesrecht?!, Deventer: Kluwer 2000, p. 51-63

 

Vakpublicaties

Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Bespreking van P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Deventer: Kluwer 2008, TCR 2010, p. 57-59

Kroniek Algemene beginselen, TCR 2009, p. 25-29

Nieuwe echtscheidingswet is recept voor veel ellende, Volkskrant 18 november 2008 (met M.V. Antokolskaia)

Kroniek Algemene beginselen, TCR 2007, p. 122-127

Kroniek Algemene beginselen, TCR 2005, p. 118-122

Buchanzeige: Donato Antonio Centola, Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, 182 S., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 2005, p. 402-404

Jurist zonder grenzen: Interview met M.L.L.V. Storme, Pro Memorie (6.1-2) 2004, p. 144-167 (met C.H. van Rhee)

Preface/Préface/Vorwort, in: José Manuel Lebre de Freitas (Ed.), The law of Evidence in the European Union/Das Beweisrecht in der Europäischen Union/Le Droit de la Preuve dans l’Union Européenne (Vol. 5 of the Civil Procedure in Europe Series, Eds: M.L.L.V. Storme, P.A.M. Meijknecht, C.H. van Rhee), Den Haag/London/Boston: Kluwer Law International 2004, p. xix-xxiv

Kroniek van het burgerlijk procesrecht, juli 2000-oktober 2001, NTBR 2002, p. 27-37 (met A.W. Jongbloed en M. Freudenthal)

Preface/Préface/Vorwort, in: W.H. Rechberger e.a. (Eds), Orders for payment in the European Union/Mahnverfahren in der Europäischen Union/L’Injonction de payer dans l’Union Européenne (Vol. 4 of the Civil Procedure in Europe Series, Eds: M.L.L.V. Storme, P.A.M. Meijknecht, C.H. van Rhee), Den Haag/London/Boston: Kluwer Law International 2001, p. v-x

Hoor en wederhoor: afwezigheid van advocaat; rectificatieprocedure. Noot bij HR 15 oktober 1999, NJ 1999, 782 en HR 17 december 1999, RvdW 2000, 8C, NTBR 2000, p. 252-256

Het beginsel van hoor en wederhoor: kennisneming van en uitlating over stukken en inlichtingen. Noot bij HR 16 april 1999, RvdW 1999, 68C, NTBR 1999, p. 350-352

 

Redactie

Het nieuwe scheidingsrecht (red. met M.V. Antokolskaia), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010

 

Selectie van voordrachten

Ouderschapsplan en ontvankelijkheid, voordracht tijdens de themamiddag ‘Het ouderschapsplan’, SSR/LOVF/vFAS, Amersfoort 2010

Het ouderschapsplan vanuit procesrechtelijk perspectief. Voordracht tijdens de studiedag ‘Verplicht ouderschapsplan’, Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, Utrecht 2009

(Hoe) toetst de echtscheidingsrechter afspraken tussen partijen? Voordracht tijdens het congres ‘Het nieuwe scheidingsrecht’, Vrije Universiteit Amsterdam 2009

Echtscheiding ingerigt voor het Koningrijk Holland. Voordracht tijdens het congres ‘200 jaar Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland’, Universiteit Utrecht 2009

Toets of stempel? Rol van de rechter bij scheidingsconvenant en ouderschapsplan. Voordracht tijdens het Ius Commune Congres, Amsterdam 2008

De klachtenregeling bij de gerechten. Voordracht tijdens de studiedag ‘De (straf)rechtspleging als lerend systeem’, Leiden 2008

Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders. Voordracht tijdens een expert-meeting bij het WODC, Den Haag 2007

A parental plan in case of termination of informal relationships? Voordracht tijdens een congres van Wellchi Network Wellbeing of Children, Barcelona 2007

Processuele aspecten van het nieuwe echtscheidingsrecht. Voordracht tijdens de studiedag ‘Herziening van het echtscheidingsrecht’, Vrije Universiteit Amsterdam 2005

Procedural principles of mediation. Voordracht tijdens het congres ‘Divorce Mediation’, Europäische Rechtsakademie, Trier 2005

Haagse echtscheidingsperikelen. Voordracht in het kader van de lezingencyclus van Gender & recht, Universiteit Utrecht 2005

A harmonised divorce mediation procedure in Europe? The desirability and feasibility of harmonising the procedure of divorce mediation. Voordracht tijdens de 2003 European Regional Conference of the International Society of Family Law (Thema: The role of self-determination in the modernisation of family law in Europe), Tossa de Mar/Girona 2003

Actualiteiten in het familieprocesrecht. Voordracht tijdens het Ius Commune Congres, Maastricht 2003

Actualiteiten Bewijsrecht. Voordracht bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten & notarissen, Den Haag 2002

Das crimen calumniae im römischen Prozeßrecht. Voordracht tijdens het SIHDA-congres (la Société Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité), Rotterdam 2001

Het beginsel van hoor en wederhoor in historisch perspectief. Voordracht voor de Jonge balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2001

Het beginsel van hoor en wederhoor in de Romeinse verstekprocedure. Voordracht tijdens de studiedag ‘Fundamentele beginselen van procesrecht in historisch perspectief’, Maastricht 1999

Das beiderseitige Gehör im römischen Prozeßrecht. Voordracht tijdens het Europäisches Forum junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker, Graz 1997

Eine Formulierung des rechtlichen Gehörs im römischen Recht. Voordracht tijdes het SIHDA-congres (50ème Session de la Société Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité), Brussel 1996

De ontwikkeling van het beginsel van hoor en wederhoor: van gewoonterecht tot mensenrecht. Voordracht tijdens het Vierde Landelijk Rechtshistorisch AIO-Congres, Maastricht 1996