Dr. K. (Kees) Blankman

Dr. K. (Kees) Blankman

kees

Ph.D Thesis on Guardianship for Adults in 1994. He is a member of the International Guardianship Network. Kees Blankman was key-note speaker on several  annual meetings of the Dutch Notary. He chaired a working group of experts in Strasbourg that came up with the text of the Recommendation of the Council of Europe on continuing powers of attorney and advance directives in 2009. He advises professional and organizations dealing with incapable adults. He is a honorary judge in the court of Gelderland.

 

List of publications:

 

Blankman, C. (2016). Het VN-Gehandicaptenverdrag en vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten en cliënten. Journaal Ggz en recht, 12 (3), 4-10.

Blankman, C. & Vermariën, K. (2015). Conformiteit van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland. (Adviesrapport). Amsterdam: VU.

Blankman, C. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij de artikelen over de Wgbo en de Wet Bopz. In P. Vlaardingerbroek e.a. (Ed.), SDU Commentaar Jeugdrecht. Den Haag: SDU.

ankman, C. (2015). Beschermingsbewind, curatele en mentorschap. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (pp. 81). Zutphen: Uitgever Walburg pers.

Blankman, C. (2015). Toezicht op de bewindvoerder; de rol van de rechter en van de notaris. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 2015 (7064), 490-493

Blankman, C. (2014). Artikelsgewijs commentaar bij de regelingen inzake curatele, bewind en mentorschap. In M.R. Bruning, P. Vlaardingerbroek & T. Liefaard (Eds.), SDU Commentaar relatierecht. Den Haag: SDU.

Blankman, C. (2014). Hfst. 13 (Bescherming van meerderjarigen) en hfst. 14 (afwezigheid en vermissing). In Vlaardingerbroek e.a. (Ed.), Het hedendaagse personen- en familierecht (pp. 559-621). Deventer: Kluwer.

Blankman, C. (2014). Hfst. 4 Personenrecht en Hfst. 5 Meerderjarigenbescherming. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht, een introductie (pp. 55-155). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Blankman, C. (2014). Gelijkheid voor de wet voor mensen met een handicap; een contra-productief geluid van een VN-comité. Journaal Ggz en recht, 2014 (3), 10-14.

Blankman, C. (2014). Kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Journaal Ggz en recht, 16-22.

Blankman, C. (2014). Kroniek bescherming meerderjarigen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2014 (nov.), 321-326.

Blankman, C. (2014). Chapter 13, Guardianship legislation in The Netherlands. In K. Dayton (Ed.), Comparative Perspectives on Adult Guardianship (pp. 181-190). Durham North Carolina: Carolina Academic Press.

Blankman, C. (2014). Casus 11, Hij erin, ik eruit. In A. Hendriks (Ed.), Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde (pp. 66). van Gorcum.

Blankman, C. (2013). Curatele, bewind, mentorschap en de gewijzigde rol van hulpverleners. Journaal Ggz en recht, 8 (1), 6-9.

Blankman, C. (2013). Gegevensuitwisseling bij bemoeizorg. Journaal Ggz en recht, 8 (4), 106-109.

Blankman, C. & Frederiks, B.J.M. (2013). Wetsvoorstel Zorg en dwang:impact van de recente wijzigingen voor het veld en de cliënt. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2013 (4), 346-361.

Blankman, C. & Engelbertink, C.G.C. (2013). Notariële bescherming van ouderen, preadvies KNB. Den Haag: SDU Uitgevers. (70 p.)

Blankman, C. (2013). Artikelsgewijs commentaar op de Wgbo en de Wet Bopz. In M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek (Eds.), SDU Commentaar Jeugdrecht (pp. 925-989). Den Haag: SDU.

Blankman, C. & Kaljee, J. (2013). Toepassing van levenstestamenten in de notariële praktijk. (Extern rapport). Den Haag: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Bescherming voor meerderjarigen op de schop. Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2012 3(8), 335-338.

Juridische aspecten. In: C Jonker (Ed.), Handboek dementie (pp. 175-183). Houten 2012: Bohn Stafleu van Loghum.

Samenhang Bopz-machtiging en beschermingsmaatregelen. BOPZ Jurisprudentie, 2011(1), 75-80.

Mentorschap in de puberteit. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2011(9), 216-222.

Mentorschap in de ggz. Journaal Ggz en recht, 2011(6), 138-142.

Meer mogelijkheden voor de machtiging gesloten jeugdzorg als stok achter de deur? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2011(2), 35-38.

Het conceptwetsvoorstel Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Journaal Ggz en recht, 2011(3-4), 82-83.

Bescherming van minderjarigen, afwezigheid bij vermissing. Deventer: Kluwer 2011.

Meer mogelijkheden voor de machtiging gesloten jeugdzorg als stok achter de deur? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2011(2),35-38

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap, in: W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht Zutphen, Walburg Pers, 2010 (30 pp. hfst. 3).

Blankman, C. & Hondius, A.J.K, Over verwanten, naaste familieleden en de familievertegenwoordiger, Journaal Ggz en recht, 2010, p. 220-222.

Wetsvoorstel wijziging regeling curatele, bewind en mentorschap, Journaal Ggz en recht, 2010, p. 28-32.

Frederiks, B.J.M., Legemaate, J., Blankman, C. & Hertogh, C.M.P.M. , Het Wetsvoorstel zorg en dwang: een verantwoorde verbetering voor de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en dementie? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010, p. 76-86.

National report on The Netherlands, in: Dementia in Europe Yearbook 2010, p. 135 – 141, Luxemburg: Alzheimer Europe, 2010.

Bespreking van het boek ‘Criteria for assessment of patient competence. A conceptual analysis from the legal, psychological and ethical perspectives’ (diss. Maastricht), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010, p. 72-74.

Noot bij: Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 maart 2009 (aansprakelijkheid Staat wegens slecht toezicht kantonrechter?), Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2009-6, p. 836-845.

Blankman, C. (red.) Gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patiënten/cliënten. Best Practise Guides, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009, (275 pp)

Naar een Europese zorgvolmacht? Journaal Ggz en recht, 2009, p. 82-84.

Over de zorgplicht voor een instelling na detentie van een voorheen bij haar opgenomen cliënt. Journaal Ggz en recht, 2009, p. 41-45.

Juridische aspecten in: Handboek Dementie , prof. Dr. C. Jonker e.a.(red), Bohn, Stafleu van Loghum 2009, Hfst.16, p. 175 – 185

Onverantwoord ouderschap voor de geboorte, reactie op FJR 2009, 3. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2009, 13-14.

Beek, H.K. & Blankman, C. Een te korte mantel; onderzoeksrapport rechtspositie mantelzorgers in op dracht van Mezzo (Bunnik), Amsterdam, Juridische Faculteit VU (110 p.)

Noot bij: EHRM 27 maart 2008, (Onbekwaamverklaring en onvrijwillige opneming in Rusland), JGGZR 2008-3/4, p. 68-69.

Noot bij: Rechtbank ’s Gravenhage 07 oktober 2008, (Belang van het kind voor de geboorte, ondertoezichtstelling ongeboren vrucht bij ouder met verstandelijke beperking), JGGZR 2008-8, 90, p.155-156.

Dementie en Rechtsbescherming, Brochure t.b.v. publiek, Alzheimer Nederland, Bunnik, 2008.Â

Vlaardingerbroek, P. & Blankman, C. (Eds.). Het hedendaagse personen- en familierecht. Deventer: Kluwer, 2008 ,Hoofstukken 13 en 14 (p. 504 – 560).

Blankman, C., Arends dr.mr., L.A.P. & Dute prof.mr, J.C.J. (2007). De voorwaardelijke machtiging; een welkome aanvulling van de Wet Bopz, Journaal Ggz en recht, 2007, p. 151-157.

Blankman, C., Arends, L.A.P. & Dute, C.J.C. (2007). Dwang en drang buiten de instelling, Derde evaluatie Wet Bopz, deel 2. Den Haag: Ministerie van VWS. 136 p.

Proceedings International IGN Conference on Guardianship 11- 13 september 2007

Psychiatrie en burgerlijk recht: beschermingsmaatregelen voor meerderjarige wilsonbekwamen, in: B.C.M. Raes & F.A.M. Bakker (Eds.), De psychiatrie in het Nederlandse recht (p. 39-52, hfst. 4). Deventer: Kluwer 2007.

Mentorschap, stand van zaken en wensen voor de toekomst, Journaal Ggz en recht, 2006, p. 135-140.

Noot bij Hof ’s Gravenhage 13 juli 2005, AT9502, (Omgangsregeling tussen vader en meerderjarige verstandelijk gehandicapt kind)

Blankman, C. & Frederiks, B.J.M. (2005). De verstandelijk gehandicaptenzorg (BOPZ, deel 9). Den Haag: SDU

Blankman, C. & Bruning, M.R. Juridische vragen rond de kinderwens en het ouderlijk gezag van verstandelijk gehandicapte ouders. In Blankman, K. & Bruning. M.R. (Eds.), Meesterlijk groot voor de kleintjes, Liber Amicorum voor prof. mr. J.E. Doek (pp. 217-259). Deventer: Kluwer, 2004

Bruning, M.R. & Blankman, C. (Eds.). Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek) (Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties). Deventer: Kluwer, 2004

Blankman, C., Schols, F.W.J.M. & Vegter, J.B. Meerderjarigen- en voogdijbewind. In Kon. Notariële Beroepsver. (Ed.), Bewind en aan bewind verwante vormen, preadvies t.b.v. algemene ledenvergadering (pp. 73-103). Den Haag: Vermande, 2004.

Blankman, C. & Oomens, H.C.D.M. Mentoren gezocht; evaluatie van een pilot. Amsterdam: Vrije Universtiteit, 2004, 62 pp.

Blankman, C. & Ruitenberg, G.C.A.M. Opneming en behandeling van minderjarigen in psychiatrische ziekenhuizen; om gestoord van te worden? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2004, 217-225.

Stellvertretungsmöglichkeiten im Niederländischen Recht für willensunfähige Volljährige, in: Peter Michael Hoffman & Arno Pilgram (Eds.), Autonomie im Alter (pp. 56-66). Wenen: Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2004.

Het beschermingsbewind geevalueerd en op enkele punten vergeleken met de schuldsaneringseisen. Tijdschrift schuldsanering, 2003, p. 10-15.

Psychiatrie en recht; rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming. Preadvies, Zeist: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2003.

Het beschermingsbewind nader onderzocht, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2002, p. 254-260.

Betreuungsformen in Niederländischen Recht. In W. Kohlhammer (Ed.), Betreuungsrechtlichte Praxis in Einrichtungen der stationaren Altenhilfe (pp. 93-100). Düsseldorf: Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, 2002.

Blankman, C., Arends, L.A.P. & Frederiks, B.J.M. Evaluatie-onderzoek Wet Bopz, interne rechtspositie in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapten sector. Den Haag: ZonMw, 2002

Vertegenwoordiging van meerderjarige wilsonbekwamen, in: J.C.J. Dute (Ed.), Omzien naar de toekomst. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2002

Guardianship systems outside the European Union. The legal rights of people with dementia (p. 20-23). Luxembourg: Alzheimer Europe, 2001

Blankman, C., Oehlers-Oosterhof, IG & Oomens, H.C.D.M. (2001). Onder bewindstelling ter bescherming van meerderjarigen; het beschermingsbewind nader onderzocht.

Vertegenwoordiging van wilsonbekwamen, de Wet BOPZ en het EVRM. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001, p. 126-132.

Betreuungsformen im Niederländischen Recht für willensunfähige Volljährige. Amsterdam, Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Düsseldorf, 2000

Mentorschap tussen curatele en WGBO en het uitlokken ervan door hulpverleners, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2000, p. 50-57.

U en uw familie (een aantal onderwerpen). In B. Wessels (Ed.), Uw Goed Recht. Amsterdam: Reader’s Digest, 1999.

Beijers, W.M.E.H., Blankman, C., Oomens, H.C.D.M. & Zutphen, Y.L.L. van. Evaluatie Wet Mentorschap. Een onderzoek naar de toepassing van het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen over de jaren 1995-1998. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1998

Blankman, C. & Zutphen, Y.L.L. van. Legal protection of incapable adults in 34 European States, a summary of replies to the issues concering incapable adults. Amsterdam/Straatsburg, 1998.

Blankman, C. & Zutphen, Y.L.L. van, Oomens H.C.D.M. en Beijers W.M.E.H. (1998). Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, evaluatie onderzoek, ,1998, 115 p.

Guardianship models in the Netherlands and Western Europe, in: The International Journal of Law and Psychiatry, 1997, p. 47-57

Bespreking van het boek Beoordeling van wilsonbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke handicap, Ned. Tijdschrift Zwakzinnigenzorg, 1997, p. 251-253.

Bescherming op maat binnen de zorg aan verstandelijk gehandicapten; juridische beschouwingen rond het basisdilemma. In H.A.M.J. ten Have (Ed.), Ethiek en recht in de gezondheidszorg (p. 203-234). Deventer: Kluwer, 1997.

Wijers, A.H.F.M. & Blankman, C. Benoeming van curatoren en mentoren voor wilsonbekwamen; een miskend/groeiend probleem, Nederlands Juristenblad, 1996, p. 521-523.

Geldenbeheer, curatele, bewind. In P.J.H. Laurs (Ed.), Handboek Opneming en Verblijf (p. A5.1-1-5.1-38). Arnhem: Gouda Quint, 1996.

Mentorschap en vertegenwoordiging van wilsonbekwamen in niet-vermogensrechtelijke aangelegenheden, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 1995, p. 84-87.

Het nieuwe familieprocesrecht en meerderjarige wilsonbekwamen, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 1995, p. 75-78.

Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat, (proefschrift); W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, 327 pp

Curatele en dan? VUGA, ’s Gravenhage, 1983, p. 136.

 

Presentations at (inter)national conferences:

‘Guardianship Laws in Europe, the past, the present, the future’, Invitational Congress on Justice, Rights and Inclusion for people with intellectual disabilities: Brussel, 2005

‘Medical decisions regarding incompetent adults’, , XXIIIrd International Congress on Law and Mental Health, Parijs, Frankrijk, 1998

‘Legal protection of incapable adults in health issues’ XXIVth International Congress on Law and Mental Health Toronto, Canada, 1999

‘Continuing powers of attorney and guardianship measures in Europe and the role of the guardian’, The World Congress on Adult Guardianship Law 2010, Yokohama, Japan, Oktober 2010; tevens architect van de Yokohama Dclaration.

Expert meeting rondetafeloverleg met cie VWS van de Tweede Kamer over anticonceptie en onverantwoord ouderschap.10 maart 2010 Den Haag met position paper

Expert meeting verplichte voorschoolse educatie 11 maart 2010 Expert meeting adoptie van kinderen met special needs 31 maart 2010 Den Haag